Valstybinė ligonių kasa paaiškina, jog privalomasis sveikatos draudimas tvarkomas pagal Sveikatos draudimo įstatymą ir kitus su juo susijusius teisės aktus. Pagal šio įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 7 punkto nuostatas Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo, profesinių, aukštesniųjų ir aukštųjų mokyklų dieninių skyrių moksleiviai ir studentai, taip pat Lietuvos Respublikos piliečiai ir kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, nuolat gyvenantys Lietuvos Respublikoje, studijuojantys Europos Sąjungos valstybių narių aukštųjų mokyklų dieniniuose skyriuose, yra apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis.

O vadovaujantis Asmens įregistravimo (išregistravimo) į (iš) Lietuvos Respublikos draudžiamųjų privalomuoju sveikatos draudimu registrą tvarkos aprašu (patvirtintas Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2008-06-28 įsakymu Nr. 1K-99) studentų ir moksleivių apdraustumo galiojimo terminas yra nustatomas vieniems mokslo metams, t. y. nuo einamųjų mokslo metų rugsėjo 1 d. iki kitų mokslo metų spalio 1 d.

Vadinasi, mokyklas baigę moksleiviai ir bakalauro ar magistro diplomus įgiję studentai išlieka apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu ne tik vasarą, bet iki tų metų spalio 1-osios. VLK yra sudariusi duomenų teikimo sutartis su visomis teisėtai Lietuvoje veikiančiomis aukštosiomis mokyklomis ir gauna duomenis apie jų dieniniuose skyriuose studijuojančiuosius (sąrašai teikiami rugsėjo ir sausio mėnesiais). Deja, tokių duomenų kol kas nepateikia bendrojo lavinimo, profesinės, aukštesniosios mokyklos.  Todėl, kai moksleiviams sukanka 18 metų (iki tol jie visi draudžiami pagal Sveikatos draudimo įstatymo 6 straipsnio 4 dalies 6 punkto nuostatas kaip asmenys iki 18 metų), jie turi atvykti į teritorinę ligonių kasą arba jos atstovą savivaldybėje ir pateikti asmens tapatybės kortelę arba pasą bei galiojantį moksleivio pažymėjimą (neturint pastarojo – pažymą iš mokyklos). Moksleivio draustumą patvirtinantys duomenys įtraukiami į informacinę duomenų bazę, kuria naudojasi ir visos gydymo įstaigos. Tad jis tuomet išlieka apdraustas valstybės lėšomis ir jam sveikatos priežiūros įstaigose, sudariusiose sutartį su ligonių kasa, toliau teikiamos nemokamos gydymo paslaugos.

Daugelis jau žino, jog toliau nesimokantys ir nedirbantys (darbo neradę) moksleiviai ar studijas baigusieji ir toliau gali būti draudžiami privalomuoju sveikatos draudimu valstybės lėšomis, – jei įsiregistruoja gyvenamosios vietos darbo biržoje kaip norintys ir galintys dirbti tam tikrą darbą.

Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos