Patvirtinta

Direktoriaus 2012 m. rugsėjo 13 d.

įsakymu Nr. V-91

 

 

MOKAMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO TVARKA

 

1. Poliklinika teikia mokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, už kurias jų gavėjai (juridiniai ir fiziniai asmenys) privalo sumokėti.
2. Būtinosios medicinos pagalbos paslaugos, kurių sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu, teikiamos šalies nuolatiniams gyventojams, negali būti priskirtos prie mokamų paslaugų.
3. Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašas patvirtintas Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymu.
4. Už mokamas paslaugas, teikiamas nuolatiniams šalies gyventojams, moka patys pacientai arba už juos gali apmokėti kiti fiziniai ar juridiniai asmenys bei savanoriškojo draudimo įstaigos, kai:

4.1. Pacientas yra neapdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą dėl paslaugos suteikimo;

4.2. Privačių įstaigų gydytojų siuntimu sudarytų tarpusavio sutarčių pagrindu, įstaigų gydytojų siuntimu, nesudariusių sutarčių su teritorine ligonių kasa, pacientams teikiamos paslaugos (gydytojų konsultacijos, procedūros, tyrimai ir kt.), valstybės ir savivaldybių viešosiose įstaigose apmokamos vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 178 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainynu Nr. 96-11-2 (4 priedas);

4.3. Pacientas, neturėdamas pirminio asmens sveikatos priežiūros gydytojo ar specialisto siuntimo (jei teisės aktuose nėra numatytos kitos sąlygos), pats kreipiasi į sveikatos priežiūros įstaigą arba sveikatos priežiūros įstaiga yra išnaudojusi lėšas (lėšų limitą), numatytas sutartyje su teritorine ligonių kasa, ir įstaigos administracija matomoje vietoje yra paskelbusi, kad laikinai, dėl lėšų trūkumo, negali teikti tam tikrų planinio gydymo paslaugų, o apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu pacientas, norėdamas gauti paslaugą skubos tvarka, sutinka pats už ją sumokėti, apmokamos ne didesnėmis nei Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintomis bazinėmis kainomis (šio įsakymo 5 priedas). Tuo atveju, jei pacientas yra apdraustas privalomuoju sveikatos draudimu ir gydytojas specialistas nustato, kad pacientas kreipiasi pagrįstai, tolimesnio gydymo išlaidos apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto;

4.4. Pacientas nenori registruotis į bendrąją eilę ir pageidauja gauti planines sveikatos priežiūros palaugas skubos tvarka;

4.5. Paciento pageidavimu teikiamos papildomos paslaugos. Prie papildomų priskiriamos paslaugos, kurias pasirenka pacientas ir jos nėra susijusios su pagrindinės ligos (diagnozuotos) gydymu, o priklauso kitam lydinčiam susirgimui (ligai) ir gali būti teikiamos, tik leidus tuo metu gydančiam gydytojui;

4.6. Sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos užsienio piliečiams, jei tarptautinėse sutartyse nenurodyta kitokia sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarka, apmokamos vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 178 patvirtintu Valstybės ir savivaldybių remiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų valstybinėse ir savivaldybių asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 96-11-2 kainomis (4 priedas);

4.7. Pacientas kreipiasi dėl paslaugos, įrašytos į sveikatos apsaugos ministro patvirtintą mokamų paslaugų sąrašą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 (1priedas) ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2008 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 493

5. Už teikiamas odontologines paslaugas:

5.1. Gyventojai (išskyrus vaikus ir paauglius iki 18 metų ir gaunančius socialinę pašalpą asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus (centro) atitinkamą pažymą) moka už plombines medžiagas ir už paciento gydymo paketą atsižvelgiant į sunaudotą šių medžiagų kiekį ir tuo metu galiojančias kainas.

5.2. Gyventojai gali mokėti už nuskausminančius medikamentus karpulėse kaip alternatyvą įprastiems nuskausminantiems savo pageidavimu. Kaina nustatoma atsižvelgiant į sunaudotų medžiagų kiekį ir tuo metu galiojančias kainas;

5.3. Gyventojai (išskyrus vaikus ir paauglius iki 18 metų ir gaunančius socialinę pašalpą asmenis, kai jie pateikia gyvenamosios vietos savivaldybės socialinės paramos skyriaus (centro) atitinkamą pažymą)  moka už dantų rentgenogramas.

6. Siunčiant pacientą gydytojo konsultacijai už poliklinikos ribų, skaitmeninės rentgeno nuotraukos įrašomos į CD-R diską. Norintieji gauti skaitmeninį rentgeno vaizdą nuotraukoje, moka už jį pagal šio skirsnio mokamų paslaugų įkainius.
7. Profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose”, 2008 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. V-973 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose” pakeitimo”, 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-547 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymo Nr. 301 „Dėl profilaktinių sveikatos tikrinimų sveikatos priežiūros įstaigose“ pakeitimo“:

7.1. Pirminės ir antrinės sveikatos priežiūros paslaugos teikiamos atliekant nėščių ir motinų, iki vaikui sukaks vieneri metai, vaikų ir paauglių, stojančiųjų į profesinio mokymo mokyklas ir įdarbinamų nepilnamečių, sportuojančių asmenų (išskyrus profesionalus), dispanserizuotų, gydytojų, kitų sveikatos priežiūros specialistų, norinčiųjų gauti licenciją ar perregistruoti jos galiojimą, asmenų, norinčių būti advokatais, atvykusiųjų tikrintis savo noru, norinčiųjų susituokti profilaktiniai sveikatos tikrinimai, vykdant neinfekcinių ligų profilaktiką ir kontrolę, apdraustiems privalomuoju sveikatos draudimu (toliau vadinami apdraustais) apmokami iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų.

7.2. Stojančiųjų į krašto apsaugos, vidaus reikalų sistemos aukštesniąsias ir aukštąsias mokyklas profilaktiniai sveikatos tikrinimai atliekami šių žinybų sveikatos priežiūros įstaigose. Šiais atvejais poliklinika, kurią pacientai yra pasirinkę, išduoda išrašą (F Nr. 027/a) iš asmens sveikatos istorijos (F Nr. 025/a). Asmens sveikatos istorija (F Nr. 025/a) išduodama tik sveikatą tikrinančios įstaigos prašymu.

7.3. Norinčių įsigyti civilinį ginklą, vairuotojų ir aviatorių mėgėjų, vykstančiųjų į užsienį, profilaktinius sveikatos tikrinimus apmoka pacientas arba už jį moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys pagal sveikatos apsaugos ministro 1999 m. liepos 30 d. įsakymu Nr. 357 patvirtintas kainas.

7.4. Įsidarbinant (prieš pradedant darbą) pirminės sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiems apmokamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšų. Tikrinant laivyno, geležinkelio, aviacijos darbuotojų, vairuotojų (profesionalų), asmenų, norinčių pradėti dirbti ar dirbančių galimos profesinės rizikos sąlygomis (sveikatai kenksmingų veiksnių poveikyje ar pavojingus darbus) antrinės sveikatos priežiūros specializuotos paslaugos apmokamos iš darbdavio lėšų pagal sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-547 patvirtintą profilaktinio tikrinimo kainą.

7.5. Darbų ir veiklos sričių, kuriose įsidarbinant ir dirbant privaloma profilaktiškai tikrintis sveikatą dėl užkrečiamųjų ligų, už antrinės sveikatos priežiūros paslaugas apmoka pats pacientas arba už jį moka fiziniai ar juridiniai asmenys sveikatos apsaugos ministro 2011 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. V-547 patvirtintą profilaktinio tikrinimo kainą.

7.6. Periodinių sveikatos tikrinimų išlaidos apmokamos iš darbdavio lėšų.

7.7. Neapdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu (išskyrus nėščiąsias) už visas profilaktines sveikatos priežiūros paslaugas moka patys ar už juos moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys profilaktinių tikrinimų ar paslaugų kainas, nustatytas Sveikatos apsaugos ministerijos 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178.

7.8. Jei asmuo tuo pačiu metu kreipėsi dėl kelių profilaktinių sveikatos tikrinimų, tai mokama tik už vieną, brangiausiai kainuojantį, sveikatos tikrinimą.

7.9. Pirminės sveikatos priežiūros paslaugas apdraustiesiems šios tvarkos (profilaktinių sveikatos tikrinimų) numatytais atvejais apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų (pirminės sveikatos priežiūros metinės vieno gyventojo bazinės kainos), kai apdraustiesiems šios paslaugos suteikiamos toje sveikatos priežiūros įstaigoje, kurią jie nustatyta tvarka pasirinkę. Jei apdraustieji dėl šių paslaugų kreipiasi į kitą sveikatos priežiūros įstaigą, už paslaugas moka patys arba moka kiti fiziniai ar juridiniai asmenys. Pirminės asmens sveikatos priežiūros profilaktinių sveikatos tikrinimų paslaugos atliekamos vadovaujantis Lietuvos medicinos norma MN 14:2005 „Bendrosios praktikos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė” (Žin., 2006, Nr. 3-62; Žin., 2009, Nr. 132-5776). 

7.10. Atvykusiųjų savo noru profilaktinių tikrinimų, jei teisės aktai nenumato kitaip, periodiškumą, siuntimą atlikti ir konsultuotis nustato pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiantis gydytojas. Šios sveikatos priežiūros paslaugos apdraustiems apmokamos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Pas specialistus konsultuotis siunčiama tik esant medicininėms indikacijoms.

8. Už teikiamas neprogramines vakcinacijos paslaugas pacientas apmoka vakciną (atsižvelgiant į tuo metu galiojančias kainas) ir injekcijos atlikimo kainą.
9. Už prisirašymo dokumentų tvarkymą pacientas poliklinikai moka 1 (vieną) litą. Pacientas, anksčiau nei po šešių mėnesių pasirinkęs gydymo įstaigą, už prisirašymo dokumentų tvarkymą ir medicininės dokumentacijos persiuntimą, jo pasirinktai įstaigai moka 10 (dešimties) litų mokestį. Kai asmuo atvyksta mokytis į stacionarinę mokymosi įstaigą arba grįžta į nuolatinę gyvenamąją vietą baigęs mokslus ir pasirenka kitą įstaigą moka 1 (vieno) lito mokestį.
10. Poliklinikoje teikiamos nemedicininės mokamos paslaugos:

  • kopijavimas (A4 formato viena pusė);
  • išrašas iš asmens sveikatos istorijos, skiepų pasas ir kt. pačiam pacientui prašant;
  • pažyma apie sveikatos būklę pačiam pacientui prašant;
  • pažyma iš psichikos sveikatos centro.

11. Siuntimų mokamiems tyrimams kiekis turi atitikti atliekamų tyrimų skaičių.
12. Jei mokamas tyrimas atliekamas paciento pageidavimu, siuntimą rašo diagnostikos skyriaus vedėja (221 kab.). Tyrimo rezultatai pacientui grąžinami asmeniškai hematologinių tyrimų kabinetuose (217 kab. ir 218 kab.).

GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAI
DARBO LAIKAS
I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas dirba
VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikoje, adresu V. Sirokomlės g. 8.

Naujininkų ir Salininkų klinikos šeštadienį nedirba.Aukštyn