Pacientų teisės
- Paciento teises ir pareigas apibrėžia LR „Pacientų teisių ir žalos sveikatai žalos atlyginimo“ įstatymas, šios taisyklės bei kiti Lietuvos Respublikos ir viešosios įstaigos Naujosios Vilnios poliklinikos teisės aktai.
- Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.
- Pacientai turi teisę gauti prieinamas, kvalifikuotas ir nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš PSDF biudžeto lėšų ar iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
- Pacientas, prieš pasirašydamas prašymą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo Poliklinikoje, supažindinamas su šiomis Taisyklėmis, todėl pasirašius prašymą yra laikoma, kad pacientas su Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklėmis ir paciento teisėmis bei pareigomis yra tinkamai susipažinęs, jei neįrodoma kitaip.
- Pacientai turi teisę gauti informaciją apie Poliklinikoje teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Su visų teikiamų paslaugų sąrašu, mokamų paslaugų kainynu ir kita su paslaugų teikimu susijusia informacija pacientai gali susipažinti Poliklinikos registratūroje esančiuose informaciniuose stenduose bei internetinėje svetainėje.
- Pacientai turi teisę laisvai pasirinkti (vaikams iki 16 m. ir neveiksniems asmenims parenka tėvai arba globėjai) arčiausiai jų gyvenamosios vietos esančią arba jiems patogiau pasiekiamą vieną PASPĮ įstaigą ir gydytoją taip, kaip numato teisės aktai.
- Pacientas turi būti informuotas apie jį gydančio gydytojo ir slaugančio darbuotojo vardą, pavardę ir pareigas, o pacientui pageidaujant ir informacija apie gydytojo kvalifikaciją.
- Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę. Pacientui pageidaujant, gydytojas jam privalo paaiškinti įrašų jo asmens sveikatos istorijoje reikšmę.
- Pacientui pageidaujant, jis turi būti supažindinamas jam suprantama forma, paaiškinant specialius medicininius terminus, su įrašais jo medicininiuose dokumentuose, išskyrus atvejus, kai tai gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje.
- Paciento psichikos ligonio teisės susipažinti su paciento medicinos dokumentais ypatumus nustato gydytojas psichiatras.
- Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo medicinos dokumentų kopijos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
- Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams turi būti pateikta jiems suprantama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento ir jo tėvų ar globėjų, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio paciento interesus.
- Nepilnametis (nuo 16 iki 18 metų) pacientas, kuris, gydytojo nuomone, gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam siūlomo gydymo. Gydantis gydytojas nepilnamečio tėvų ar globėjų prašymu turi informuoti nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau, nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai turi būti informuojami jo tėvai ar globėjai.
- Pacientas turi teisę nežinoti. Poliklinikos darbuotojai neturi teisės teikti informacijos pacientui apie jo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę prieš paciento valią. Paciento valia turi būti patvirtinta paciento parašu paciento medicininiuose dokumentuose. Teisė nežinoti netaikoma, kai dėl paciento nenoro (atsisakymo) gauti informaciją gali atsirasti žalingų pasekmių pacientui ar kitiems asmenims.
- Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Paciento atsisakymas įforminamas teisės aktuose nustatyta tvarka.
- Nepatenkintas asmens sveikatos priežiūros paslaugomis pacientas turi teisę kreiptis į Poliklinikos administraciją, vadovaudamasis šių taisyklių 9 skyriuje aprašytomis nuostatomis.

Pacientų pareigos
- Rūpintis savo ir savo nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) sveikata;
- sąžiningai naudotis savo teisėmis, jomis nepiktnaudžiauti, bendradarbiauti su sveikatos priežiūros įstaigos specialistais ar darbuotojais;
- nepažeisti kitų asmenų ir pacientų teisių, gerbti Poliklinikos darbuotojus ir kitus pacientus, atvykti pas gydytoją blaiviam ir švariam;
- rūpintis savo sveikatos draudimu ir kreiptis į Polikliniką tik įsitikinus, kad yra apdraustas (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus), priešingu atveju – už paslaugas privalo mokėti savo lėšomis;
- turėti dokumentus, įrodančius tapatybę;
- atstovavimo pacientui atveju turėti tapatybę ir atstovavimą patvirtinančius dokumentus;
- laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos;
- informuoti Polikliniką  apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis;
- netrukdyti medicinos darbuotojams vykdyti savo pareigų;
- gydančiam gydytojui ir slaugytojai ar kitiems poliklinikos darbuotojams, kuriems būtina vertinti paciento sveikatą, kiek įstengdamas turi teikti teisingą ir visą informaciją, kuri pagrįstai reikalinga diagnozuoti ligą, būklę ar sveikatos sutrikimus ir gydyti pacientą (pvz. apie esamus ir buvusius  sveikatos sutrikimus, persirgtas ligas, traumas ar intervencijas (operacijas), genetinį paveldimumą ir kitus žinomus jam duomenis, vartotus ir vartojamus vaistus, narkotines medžiagas, pastebėtas alergines reakcijas į vaistus ar vitaminus,);
- informuoti gydantį gydytoją ir slaugytoją apie pasikeitusią sveikatos būklę asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu;
- laikytis gydančio gydytojo ir slaugytojo nurodymų bei rekomendacijų, ne tik dėl gydymo, tačiau ir dėl profilaktikos, slaugos;
- medicinos dokumentuose patvirtinti parašu apie visus veiksmus, kuriems atlikti yra duodamas informuoto paciento sutikimas numatytas Lietuvos Respublikos galiojančiuose teisės aktuose ir/ar Poliklinikos vidaus tvarkos dokumentuose;
- pagal pateiktus finansinius dokumentus apmokėti už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios yra nekompensuojamos iš PSDF biudžeto, valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų;
- tausoti Poliklinikos turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
- laikytis viešosios tvarkos;
- atvykstantį į Polikliniką  pacientą gali lydėti tik vienas lydintysis asmuo.
- Pacientas savo atsisakymą dėl jam skiriamų sveikatos priežiūros paslaugų, privalo patvirtinti pasirašytinai ambulatorinėje asmens sveikatos istorijoje. Pacientui atsisakius sveikatos priežiūros paslaugų, gydantysis gydytojas privalo išaiškinti pacientui apie riziką sveikatai, bei perspėti apie galimas komplikacijas.
- Pacientui nesilaikant savo pareigų, tuo sukeliant grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdant kitiems pacientams gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, Poliklinikos specialistai turi teisę atsisakyti teikti paslaugas, apie šį faktą pažymėdami paciento medicininiuose dokumentuose, išskyrus atvejus, jei grėstų pavojus paciento gyvybei.
- Pacientas laikinojo nedarbingumo metu privalo laikytis gydytojo nurodymų, nepažeisti elgesio taisyklių, su kuriomis supažindinamas pasirašytinai išduodant nedarbingumo pažymėjimą.

Registracija pas gydytoją - esveikata.lt

GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAI
DARBO LAIKAS
I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas dirba Naujininkų klinikoje,
adresu Dariaus ir Girėno g. 18, Vilnius. Naujosios Vilnios ir Salininkų klinikos šeštadieniais nedirba.

Užpildykite klausimyną apie poliklinikąAukštyn