1.    Bendrosios nuostatos
1.1. VšĮ „Naujosios Vilnios poliklinika“ į/k 124246043, registruotos buveinės adresas V. Sirokomlės g. 8, LT-11200 Vilnius (toliau – Įstaiga arba Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) užtikrina, kad asmens duomenys tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu, renkami tik šiame dokumente nustatytais ir aiškiai apibrėžtais tikslais bei toliau nėra tvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu.  Svetainės nvpoliklinika.lt (toliau – Svetainė)  privatumo politika suteiks Jums informaciją, kokie Jūsų duomenys gali būti renkami, kur gali būti panaudoti ir kaip yra apsaugoti.
1.2. Privatumo politikos nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą apsilankius Svetainėje, nepaisant to, kokį įrenginį (telefoną, kompiuterį ir t.t.) naudojate.
1.3. Naudodamiesi Įstaigos Svetaine, Jūs sutinkate su šios Privatumo politikos nuostatomis (išskyrus dėl duomenų tvarkymo veiksmų, kuriems reikės atskiro Jūsų sutikimo). Lankytojai laikomi susipažinę su Privatumo politika, kai Svetainėje iškylančiame lange (pop-up pranešime) paspaudžia mygtuką “sutinku”. Su Privatumo politika galima pakartotinai susipažinti bet kuriuo metu Svetainėje, adresu http://nvpoliklinika.lt/index.php/privatumo-politika
1.4. Tvarkydami Jūsų asmens duomenis, mes laikomės 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (toliau-Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (toliau - ADTAĮ), Lietuvos Respublikos elektroninių ryšių įstatymo (toliau- ERĮ) ir kitų tiesiogiai taikomų teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugą, nuostatų, taip pat duomenų apsaugos priežiūros institucijų (Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos) nurodymų.

2. Naudojamos sąvokos
2.1. Asmens duomenys - bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima nustatyti (duomenų subjektas); fizinis asmuo, kurio tapatybę galima nustatyti, yra asmuo, kurio tapatybę tiesiogiai arba netiesiogiai galima nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens identifikavimo numerį, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.
2.2. Duomenų subjektas (tekste taip pat gali būti vadinamas Lankytoju)- fizinis asmuo - Įstaigos klientas (įskaitant Svetainės lankytojus), kurio asmens duomenys yra renkami Įstaigos.
2.3. Duomenų subjekto sutikimas - bet koks laisva valia duotas, konkretus ir nedviprasmiškas tinkamai informuoto duomenų subjekto valios išreiškimas pareiškimu arba vienareikšmiais veiksmais, kuriais jis sutinka, kad būtų tvarkomi su juo susiję asmens duomenys.
2.4. Duomenų tvarkymas - bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.
2.5. Duomenų tvarkytojas - fizinis arba juridinis asmuo, valdžios institucija, agentūra ar kita įstaiga, kuri Duomenų valdytojo vardu tvarko asmens duomenis.
2.6. Duomenų valdytojas - VšĮ "Naujosios Vilnios poliklinika" pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta Įmonė, kodas 124246043, registruota buveinė V. Sirokomlės g. 8, Vilnius, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.
2.7. Slapukas (angl. cookie) - nedidelė tekstinės informacijos dalelė, kuri automatiškai sukuriama naršant Svetainėje ir yra saugoma Jūsų kompiuteryje ar kitame galiniame įrenginyje.
2.8. Tiesioginė rinkodara - veikla, skirta paštu, telefonu arba kitokiu tiesioginiu būdu siūlyti asmenims paslaugas ir (arba) teirautis jų nuomonės dėl siūlomų paslaugų.

3. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
3.1. Pateikdamas savo asmens duomenis, Duomenų subjektas sutinka ir neprieštarauja, kad Duomenų valdytojas juos valdytų ir tvarkytų šioje Politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka. Jei Duomenų subjektas nesutinka su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, jis neturėtų lankytis Svetainėje ir/ar naudotis Duomenų valdytojo paslaugomis.
3.2. Pateikdamas asmens duomenis, Duomenų subjektas suteikia Duomenų valdytojui teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos šis tiesiogiai ar netiesiogiai pateikė lankydamasis Svetainėje ir naudodamasis jos paslaugomis.
3.3 Duomenų subjektas yra atsakingas už tai, kad jo pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Duomenų valdytojas jokiu atveju nebus atsakingas už žalą, atsiradusią Duomenų subjektui ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, kad Duomenų subjektas nurodė neteisingus ir/ar neišsamius asmens duomenis arba nesikreipė dėl duomenų papildymo ir/ar pakeitimo jiems pasikeitus.
3.4. Mes renkame ir toliau tvarkome šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs patys pateikiate, lankydamiesi svetainėje ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje arba užsisakydami paslaugas kitu būdu: vardas, pavardė, el. pašto adresas, telefono Nr., duomenys, susiję su paslaugų teikimu, pvz., paslauga ir jos užsakymo detalės, sąskaitų numeriai, sąskaitų išrašymas, mokėjimų detalės, informacija apie sutikimą ir nesutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslais, slaptažodžiai, bet kokie kiti duomenys, kuriuos Jūs pateikiate papildomai savo iniciatyva, registruodamiesi ir (ar) užsakydami, valdydami paslaugas.
3.5. 3.4. punkte nuodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Įstaigos bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir 10 (dešimt) metų nuo šio laikotarpio pabaigos.
3.6. Įstaiga renka ir toliau tvarko šiuos Jūsų asmens duomenis, kuriuos Jūs netiesiogiai pateikiate, registruodamiesi ir (ar) užsakydami paslaugas Svetainėje, t.y. šie duomenys yra automatiškai surenkami iš Jūsų naudojamų kompiuterių ir (ar) mobiliųjų įrenginių, Jums prisijungus prie Svetainės: prisijungimų IP adresai ir laikai, vartotojo naudojama naršyklė ir jos versija, žiniatinklio svetainės, kuriose lankėtės prieš patekdami į mūsų Svetainę, duomenys apie paslaugų naudojimą, pvz., duomenys, surinkti naudojant slapukus ir panašias technologijas, susijusias su naršymu internete ir pan.
3.7. 3.6. punkte nurodyti Jūsų asmens duomenys yra saugomi Įstaigos bei Jūsų bendradarbiavimo laikotarpiu (paslaugų teikimo metu) ir priklausomai nuo duomenų, iki vienerių metų nuo šio laikotarpio pabaigos. Šie duomenys gali būti saugomi ilgesnį laiką, jei yra kitų teisinių pagrindų tokiam saugojimo laikotarpiui.
3.8. Duomenys, reikalingi siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus saugomi tiek, kiek šie yra būtini tokiems tikslams pasiekti pagal teisminę, administracinę arba neteisminę procedūrą.

4. Duomenų tvarkymo tikslai
4.1. Įstaiga tvarko aukščiau nurodytus asmens duomenis šiais duomenų tvarkymo tikslais:
4.1.1. Įstaiga suteiktų Lankytojui galimybę naudotis Įstaigos Svetaine ir teikiamomis paslaugomis;
4.1.2. Įstaiga pasiūlytų Lankytojui jam pritaikytus produktus ar paslaugas (įskaitant iš susijusių trečiųjų šalių), kurie jį galėtų dominti, remdamasi Įstaigos užsakymų istorija ir elgesiu, prioritetais. Įstaiga tai gali daryti siųsdama Lankytojui informaciją paštu, el. paštu, naujienlaiškiais, SMS pranešimais ar telefonu apie paslaugas ir kt. Įstaiga taip pat gali susisiekti su Lankytoju ir pasiūlyti dalyvauti klientų apklausose, renginiuose, konkursuose;
4.1.3. Įstaiga pateiktų Lankytojui naujienas, pasiūlymus, pranešimus apie vykstančius/vyksiančius renginius ir kitą su Įstaigos teikiamomis paslaugomis susijusią informaciją elektroniniu paštu ar kitomis Lankytojo nurodytomis priemonėmis. Lankytojas gali bet kuriuo metu atsisakyti tokių naujienų ir informacijos, pranešdamas Įstaigai elektroniniu paštu arba susisiekęs kitomis ryšio ar tiesioginio susitikimo priemonėmis.
4.1.1. Įstaigos klientų identifikavimui Įstaigos informacinėje sistemoje, registruojantis Svetainėje bei prisijungiant prie savo paskyros (Duomenų valdytojas, automatiniu būdu, užklausų administravimo tikslu, kai Duomenų subjektas kreipiasi į Įstaigą užpildydamas el. puslapyje esančią užklausos formą arba kreipiasi į Įstaigą bet kuriuo paštu su nvpoliklinika.lt duomenu, tvarko šiuos asmens duomenis: vardą pavardę, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, komentarą/užklausą. 
4.1.2. Asmens duomenų tvarkymas siekiant priminti apie numatomus vizitus: vardas, pavardė, el.pašto adresas, telefono numeris, numatomi vizitai ir jų datos. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų. Šiuo tikslu gauti asmens duomenys yra saugomi 2 (dvejus) kalendorinius metus nuo duomenų gavimo dienos. Šiuo tikslu duotą sutikimą Duomenų subjektas bet kada gali atšaukti.
4.1.3. Tiesioginės rinkodaros tikslais (tik turint duomenų subjektų išankstinius sutikimus) tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, elektroninio pašto adresas, telefono numeris. Duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjektų jiems pasirašant sutikimą Įstaigoje. Šiuo tikslu duomenys yra saugomi 5 (penkerius) metus nuo duomenų gavimo dienos. Duotą sutikimą Duomenų subjektas turi teisę bet kada atšaukti, nenurodydamas jokių motyvų.
4.1.4. Lankytojo duomenys bus saugomi ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ir ne ilgiau nei 3 (tris) metus po paskutinio Lankytojo prisijungimo prie Internetinės svetainės, išskyrus atvejus, kai įstatymai nustato ilgesnį tokių duomenų saugojimo terminą. Jeigu Lankytojas yra užsiprenumeravęs Bendrovės naujienlaiškį, Lankytojo duomenys bus saugomi tol, kol Lankytojas neatsisakys prenumeratos.
4.1.5. Pasibaigus asmens duomenų saugojimo terminui surinkti asmens duomenys yra sunaikinami.

5. Duomenų subjektų teisės
5.1.  Duomenų subjektai turi šias teises:
5.1.1. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi.
5.1.2. Reikalauti iš Įstaigos ištaisyti netikslius Duomenų subjekto asmens duomenis.
5.1.3. Reikalauti iš Įstaigos, kad būtų papildyti neišsamūs Duomenų subjekto asmens duomenys.
5.1.4. Reikalauti, kad Įstaiga ištrintų su Duomenų subjektų susijusius asmens duomenis, jeigu:
5.1.4.1. jie nebėra reikalingi, kad būtų pasiekti tikslai, kuriais jie buvo renkami arba kitaip tvarkomi; 4.1.4.2. Duomenų subjektas atšaukia sutikimą, ir nėra jokio kito teisinio pagrindo tvarkyti jo asmens duomenis;
5.1.4.3. asmens duomenys buvo tvarkomi neteisėtai;
5.1.4.4. kitais Reglamente nustatytais pagrindais;
5.1.5. Nesutikti su Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymu (dėl tiesioginės rinkodaros ar kita);
5.1.6. Reikalauti iš Įstaigos apriboti Duomenų subjekto asmens duomenų tvarkymą;
5.1.7. Reikalauti perkelti savo asmens duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Įstaigai patogia forma.
5.2. Visais duomenų tvarkymo klausimais Lankytojas gali susisiekti su Įstaiga žemiau nurodytais kontaktais. Jeigu Lankytojas mano, kad jo asmens duomenys yra tvarkomi neteisėtai ar yra pažeidžiamos jo teisės, susijusios su asmens duomenų tvarkymu, jis turi teisę kreiptis į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją ir dėl to pateikti skundą. Visgi visais atvejais rekomenduotina prieš teikiant priežiūros institucijai oficialų skundą pirmiausia susisiekti su Įstaiga.
5.3. Kaip susisiekti su Įstaiga
5.3.1. El. paštu: Šis el. pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.;
5.3.2. Telefonu: +370 5 260 6716;
5.3.3. Raštu ar atvykus adresu V. Sirokomlės g. 8, LT-11200 Vilnius.

6.  Asmens duomenų teikimas trečiosioms šalims
6.1. Įstaigos darbuotojų prieiga prie Jūsų asmens duomenų suteikiama tik esant būtinybei įgyvendinti savo pareigas ir tik darbuotojui įsipareigojus laikytis konfidencialumo reikalavimo.
6.2. Įstaiga gali pateikti Jūsų asmens duomenis: duomenų tvarkytojams, kurie Įstaigai teikia paslaugas ir tvarko Jūsų asmens duomenis Įstaigos vardu ir Įstaigos ar Jūsų naudai, teisėsaugos institucijoms, kuomet tam yra teisinis pagrindas, kitiems tretiesiems asmenims su Jūsų sutikimu.
6.3. Mes pasitelkiame tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės būtų įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta Jūsų, kaip duomenų subjektų, teisių apsauga.
6.4. Pažymime, kad aukščiau nurodyti duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti Jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus.
6.5. Duomenų tvarkytojas negali pasitelkti kito duomenų tvarkytojo be išankstinio konkretaus arba bendro rašytinio Įstaigos (duomenų valdytojo) leidimo.
6.6. Jūsų asmens duomenys taip pat gali būti teikiami, atsakant į oficialius valstybės institucijų bei teismo prašymus, tačiau tik įsitikinus šių prašymų teisėtumu.

7. Slapukai
7.1. Įstaiga, siekdama padaryti Lankytojo naudojimąsi Svetaine greitesnį ir patogesnį bei tam, kad atskirti vienus Svetainės naudotojus nuo kitų, naudoja slapukus (angl. cookies). Slapukai – tai nedidelis failas, siunčiamas ir įdiegiamas į Lankytojo kompiuterį. Įdiegtą informaciją Įstaiga naudoja Lankytojui atpažinti bei Svetainės lankomumo statistikai stebėti. Slapukų pagalba, apie lankytoją renkama tokia informacija: Lankytojo kompiuterį ir informaciją apie Lankytojo apsilankymus, naudojimąsi šia Interneto svetaine, įskaitant Lankytojo IP adresą, prisijungimo prie Svetainės laiką ir datą, šalį ir miestą iš kurio naršoma internetinė svetainė. Naudodamas slapukus Įstaiga siekia užtikrinti komfortą asmenims, naršantiems Svetainėje bei tobulinti pačią Svetainę.
7.2. Lankydamasis Svetainėje Jūs sutinkate su slapukų naudojimu, o Duomenų valdytojas slapukų pagalba renka tokius asmens duomenis: IP adresas, vietos nustatymo duomenys (informacija apie apytikrę lankytojo geografinę buvimo vietą), naudojamos naršyklės versija, ekrano rezoliucija, naudojamas įrenginys. Šitie duomenys naudojami statistinių duomenų apie Svetainėje apsilankiusių unikalių vartuotojų skaičių ir siekiant pateikti skirtingai tikslinei grupei skirtą reklamą ar turinį.
7.3. Vartotojas turi galimybę savo naršyklėje peržiūrėti, kokią informaciją (slapukus) Įstaiga įdiegia, ir dalį ar visus įdiegtus slapukus ištrinti. Naudodamasis Svetaine Lankytojas sutinka, kad jo kompiuteryje (įrenginyje) būtų įrašomi Įstaigos numatyti slapukai. Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus, pasirinkęs atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dallies slapukų. Šį sutikimą Lankytojas gali bet kada atšaukti, pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus, tačiau tokiu atveju tam tikros Svetainės funkcijos gali neveikti.

8. Baigiamosios nuostatos
8.1. Svetainėje gali bus pateikiamos nuorodos į trečiųjų šalių interneto svetaines, į teisės aktus, taip pat nuorodos į socialinius tinklus (galimybė dalintis Svetainės turiniu socialiniuose tinkluose Facebook ir Instagram). Pažymėtina, kad trečiųjų šalių svetainėms, kurių nuorodos pateikiamos Svetainėje, yra taikomos šių svetainių privatumo politikos ir Įmonė neprisiima atsakomybės už šių svetainių pateiktos informacijos turinį, jų veiklą bei jų privatumo politikų nuostatas.
8.2. Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė. Duomenų valdytojas neatsako už žalą, įskaitamt žalą, sąlygota naodjimosi interneto svetaine trikdžių, už duomenų praradimą ar sugadinimą, atsiradusį dėl pateis Duomenų subjekto ar trečiųjų asmenų, veikiančių su Duomenų subjekto žinia, veiksmų ar neveikimo, įskaitant klaidingą duomenų įvedimą, kitas klaidas, sąmoningą kenkimą, kitokį netinkamą Svetainės naudojimą.
8.3. Duomenų valdytojas taip pat neatsako už prisijungimo ir/ar naudojimosi Svetaine trikdžius ir/ar jų sąlygotą žalą, atsiradusią dėl trečiųjų šalių, nesusijusių su Duomenų valdytoju ar Duomenų subjektu, veiksmų ar neveikimo, įskaitant elektros, internet prieigos teikimo sutrikimus ir kt.
8.4. Duomenų valdytojas turi teisę pildyti ir/ar keisti šią Politiką. Politikos pakeitimai ar papildymai įsigalioja nuo jų paskelbimo Svetainėje dienos.  Jei po Politikos papildymo ar pakeitimo Duomenų subjektas ir toliau naudojasi  Svetaine ir/ar Įstaigos teikiamomis paslaugomis, laikoma, kad Duomenų subjektas neprieštarauja dėl tokių papidymų ir/ar pakeitimų.

Registracija pas gydytoją - esveikata.lt

GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAI
DARBO LAIKAS
I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas dirba Naujosios Vilnios poliklinikoje,
adresu V. Sirokomlės g. 8, Vilnius. Naujosios Vilnios Naujininkų ir Salininkų klinikos
šeštadieniais nedirba.
Aukštyn