Svarbi informacija pacientams!

Informuojame:
Nuo 2023 m. sausio 14 d. iki liepos 1 d. įskaitytinai, VšĮ Naujosios Vilnios poliklinika, adresu V. Sirokomlės g. 8, Vilniuje, nuo 08:00 iki 12:00 val. teiks budinčio gydytojo paslaugas, užtikrinant šeimos (vidaus ligų, vaikų ligų) gydytojo, gydytojo odontologo budėjimą ir paslaugų teikimą ūmiai susirgusiems pacientams. Naujininkų ir Salininkų klinikos šeštadieniais nedirbs.


Informuojame:
Naujosios Vilnios ir Naujininkų klinikų pacientai gali registruotis skiepams nuo Covid-19 ligos
ir internetu (https://registracija.nvpoliklinika.lt).


Svarbi informacija apie „Koronavirusą“: http://sam.lrv.lt/lt/naujienos/koronavirusas

PACIENTŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

 • Pacientas teises įgyja, pareigas prisiima ir jas įgyvendina pats arba per savo atstovą (atstovus).
 • Pacientų teisių negalima varžyti dėl jų lyties, amžiaus, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, įsitikinimų ar pažiūrų ar dėl kokių nors kitų įstatymais nepagrįstų aplinkybių.

Teisė į kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas

 • Pacientams turi būti suteiktos kvalifikuotos asmens sveikatos priežiūros paslaugos. Poliklinika privalo užtikrinti pacientui teikiamų paslaugų kokybę ir savalaikiškumą.
 • Poliklinikos darbuotojai santykiuose su pacientais vadovaujasi medicinos etikos kodeksu, abipusės pagarbos principais, nepriklausomai nuo paciento amžiaus, lyties, rasės, tautybės.
 • Poliklinikos personalas privalo su pacientu (jo atstovu) bendrauti pagarbiai bei sudaryti ir užtikrinti tokias sąlygas, kurios nežemintų paciento garbės ir orumo.

 Teisė pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ir sveikatos priežiūros specialistą

 • Pacientas (jo atstovas) teisės aktų nustatyta tvarka turi teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą. Įgyvendinant teisę pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą pacientas užpildo nustatytos formos prašymą Nr. 025-025-1/a ir pasirašo sutikimą dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo, prieš pasirašydamas sutikimą jis turi būti susipažinęs su šiomis taisyklėmis, todėl pasirašius sutikimą yra preziumuojama, kad pacientas su Poliklinikos vidaus tvarkos taisyklėmis ir paciento teisėmis bei pareigomis yra tinkamai susipažinęs. Asmuo (globėjas) už prisirašymo dokumentų tvarkymą Poliklinikai moka 1 (vieno) lito mokestį.
 • Pacientai turi teisę gauti nemokamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kompensuojamas iš privalomojo sveikatos draudimo lėšų ar iš valstybės ar savivaldybių biudžetų, kaip numato Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.
 • Pacientai turi teisę laisvai pasirinkti (vaikams iki 16 m. ir neveiksniems asmenims parenka tėvai arba globėjai) arčiausiai jo gyvenamosios vietos esančią arba jam patogiau pasiekiamą vieną pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančią asmens sveikatos priežiūros įstaigą ir gydytoją taip, kaip numato teisės aktai, tačiau paciento noras pasirinkti veną ar kitą gydytoją neturi pažeisti kitų pacientų teisės laiku gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas.
 • Poliklinikos administracija gali svarstyti klausimą dėl paciento įrašymo į Poliklinikos aptarnaujamų gyventojų sąrašus ir turi teisę nesutikti teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugų už jos aptarnaujamos teritorijos ribų.
 • Apie apylinkės gydytojo pasikeitimą prisirašę gyventojai informuojami jiems atvykus į Polikliniką.
 • Pacientas, norėdamas pakeisti apylinkės gydytoją (šeimos, vidaus ligų ar vaikų ligų), Registratūroje turi užpildyti prašymą gydytis pas kitą gydytoją. Gydytojo pakeitimas galimas tik paciento prašymą suderinus su pasirinktu gydytoju ir patvirtinus skyriaus vedėjui. Informacija apie paciento prašymo tenkinimą/netenkinimą suteikiama registratūroje.
 • Pacientas, turėdamas siuntimą, gali laisvai rinktis bet kurią šalies ambulatorinę arba stacionarinę asmens sveikatos priežiūros įstaigą, jeigu teisės aktai nenustato kitos tvarkos.
 • Pacientas turi teisę į kito tos pačios profesinės kvalifikacijos specialisto nuomonę.

Teisė į informaciją

 • Pacientai turi teisę gauti informaciją apie Poliklinikoje teikiamas paslaugas ir galimybę jomis pasinaudoti. Pacientai, poliklinikos registratūroje ir interneto svetainėje gali gauti visą jam reikalingą informaciją apie poliklinikoje teikiamas nemokamas, iš dalies mokamas ir mokamas paslaugas, jų kainas ir galimybes jomis pasinaudoti.
 • Pacientas turi būti informuotas apie jį gydančio gydytojo ir slaugančio darbuotojo vardą, pavardę, pareigas. Tokią informaciją pacientas gauna registratūroje, internetiniame puslapyje, darbo pažymėjime.
 • Pacientas informuojamas apie galiojančią poliklinikos vidaus tvarką, kuri yra viešai prieinama – poliklinikos informaciniame stende ir tinklapyje.
 • Pacientas turi teisę į informaciją apie savo sveikatos būklę, ligos diagnozę, medicininio tyrimo duomenis, gydymo metodus ir gydymo prognozę.

Teisė susipažinti su įrašais savo medicinos dokumentuose

 • Pacientui pageidaujant, jis turi būti supažindinamas su jo medicininiais dokumentais, išskyrus atvejus, kai tai iš esmės gali pakenkti paciento sveikatai ar net sukelti pavojų jo gyvybei (apie tai sprendžia jį gydantis gydytojas ar gydytojų konsiliumas). Tokiais atvejais apie informacijos teikimo ribojimus gydantis gydytojas pažymi asmens sveikatos istorijoje.
 • Pacientui pageidaujant, gydytojas jam privalo paaiškinti įrašų jo asmens sveikatos istorijoje reikšmę.
 • Pacientas turi teisę prašyti, kad jo lėšomis būtų padarytos jo medicinos dokumentų kopijos. Pateikus asmens tapatybę patvirtinančius dokumentus, pacientui medicininių dokumentų kopijos padaromos per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo dienos. Ši paciento teisė gali būti ribojama tik Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Informacija nepilnamečiui pacientui, jo tėvams ar globėjams turi būti pateikta jiems suprantama forma. Jeigu yra nesutarimų tarp nepilnamečio paciento ir jo tėvų ar globėjų, tai diagnostikos ir gydymo metodikas parenka gydytojų konsiliumas, atsižvelgdamas į nepilnamečio paciento interesus.
 • Nepilnametis (nuo 16 iki 18 metų) pacientas, kuris, gydytojo nuomone, gali teisingai vertinti savo sveikatos būklę, turi teisę savarankiškai kreiptis ir spręsti dėl jam siūlomo gydymo. Gydantis gydytojas nepilnamečio tėvų ar globėjų prašymu turi informuoti nepilnamečio įstatyminius atstovus apie gydymą, tačiau, nepilnamečiui paprašius, tokia informacija gali būti ir nesuteikta, jeigu tai iš esmės gali pakenkti nepilnamečio paciento interesams, jeigu kiti teisės aktai nenustato kitaip. Jeigu nepilnametis yra hospitalizuotas, apie tai turi būti informuojami jo tėvai ar globėjai.
 • Pacientas negali būti gydomas ar jam teikiamos sveikatos priežiūros paslaugos prieš jo valią, jeigu Lietuvos Respublikos įstatymų nenustatyta kitaip. Paciento atsisakymas įforminamas teisės aktuose nustatyta tvarka.

Teisė nežinoti

Informacija apie paciento sveikatos būklę, ligos diagnozę, ligoninėje taikomus ar gydytojui žinomus kitus gydymo ar tyrimo būdu, galimą riziką, komplikacijas, šalutinį poveikį, gydymo prognozę negali būti pacientui (jo atstovui) pateikiama prieš jo valią. Atsisakymą informacijos pacientas (jo atstovas) turi aiškiai išreikšti ir patvirtinti parašu medicinos dokumentuose. Tokios informacijos pateikimo pacientui apribojimai netaikomi, kai dėl paciento atsisakymo gauti informaciją gali atsirasti žalingų padarinių pacientui ar kitiems asmenims.

Teisė į privataus gyvenimo neliečiamumą

 • Paciento privatus gyvenimas yra neliečiamas. Informacija apie paciento gyvenimo faktus gali būti renkama tik su paciento sutikimu ir tuo atveju, jei tai yra būtina ligai diagnozuoti, gydyti ar pacientui slaugyti.
 • Duomenys apie paciento buvimą Poliklinikoje, jo sveikatos būklę, jam taikytas diagnostikos, gydymo ir slaugos priemones įrašomi į nustatytos formos ir rūšių paciento medicinos dokumentus (paciento ambulatorinė kortelė). Medicinos dokumentų formos yra patvirtintos Sveikatos apsaugos ministerijos. Poliklinikos personalas privalo užtikrinti, kad medicinos dokumentai ir jų priklausiniai būtų naudojami taip, kad būtų užtikrinta paciento privataus gyvenimo apsauga. Už ambulatorinių kortelių saugojimą atsakingos registratorės ir kabineto, kuriame lankėsi pacientas, personalas.
 • Visa informacija apie paciento buvimą Poliklinikoje, gydymą, sveikatos būklę, diagnozę, prognozes ir gydymą, taip pat visa kita asmeninio pobūdžio informacija apie pacientą yra konfidenciali net ir po paciento mirties. Teisę gauti informaciją po paciento mirties turi įpėdiniai pagal testamentą ir pagal įstatymą, sutuoktinis, tėvai, vaikai.
 • Konfidenciali informacija gali būti suteikiama kitiems asmenims tik turint rašytinį paciento (jo atstovo) sutikimą, kuriame yra nurodyta tokios informacijos suteikimo pagrindas ir naudojimo tikslai, išskyrus atvejus, kai pacientas (jo atstovas) medicinos dokumentuose yra pasirašytinai nurodęs, koks konkretus asmuo turi teisę gauti tokią informaciją, taip pat tokios informacijos teikimo mastą ir terminus. Pacientas (jo atstovas) turi teisę nurodyti asmenis, kuriems konfidenciali informacija negali būti teikiama. Asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems gydant ar slaugant pacientą, atliekantiems paciento sveikatos ekspertizę, be paciento sutikimo konfidenciali informacija gali būti suteikiama tais atvejais ir tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti. Kai pacientas laikomas negalinčiu protingai vertinti savo interesų ir nėra jo sutikimo, konfidenciali informacija gali būti suteikiama paciento atstovui, sutuoktiniui (partneriui), tėvams (įtėviams) ar pilnamečiams vaikams tiek, kiek tai būtina paciento interesams apsaugoti.
 • Visuomenės informavimo priemonių atstovai bendrauti su pacientu ar jį filmuoti /fotografuoti Poliklinikoje ar jos teritorijoje gali tik informavę Poliklinikos administraciją bei gavę to paciento sutikimą.

Teisės į privataus gyvenimo neliečiamumą ypatumai

 • Be paciento (jo atstovo) sutikimo teisės aktų nustatyta tvarka konfidenciali informacija gali būti suteikiama valstybės institucijoms, kurioms Lietuvos Respublikos įstatymai suteikia teisę gauti konfidencialią informaciją apie pacientą. Konfidenciali informacija valstybės institucijoms gali būti suteikiama tik rašytiniu jų prašymu, kuriame nurodomas konfidencialios informacijos prašymo pagrindas, jos naudojimo tikslai ir reikalingos informacijos mastas.
 • Kai paciento skundas yra susijęs su informacijos apie pacientą, kuri yra konfidenciali, nagrinėjimu, tokios informacijos pateikimas Poliklinikos civilinę atsakomybę apdraudusiai draudimo įstaigai, asmenims, kurie tiesiogiai nagrinėja skundą, yra teisėtas ir pagrįstas.
 •  Asmenys, susipažinę su konfidencialia informacija, privalo užtikrinti jos konfidencialumą. Visais atvejais konfidencialios informacijos suteikimas turi atitikti protingumo, sąžiningumo ir paciento teisių apsaugos ir interesų prioriteto principus.
 • Už neteisėtą konfidencialios informacijos apie pacientą rinkimą ir naudojimą atsakoma teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Užtikrinant paciento teisę į privataus gyvenimo neliečiamumą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už visuomenės interesus. Šios nuostatos taikymas gali būti ribojamas įstatymų nustatytais atvejais, kai tai būtina visuomenės saugumo, nusikalstamumo prevencijos, visuomenės sveikatos arba kitų žmonių teisių ir laisvių apsaugai.
 • Apie sužalotus pacientus, kuriems žala galėjo būti padaryta nusikalstama veika, Poliklinikos darbuotojai privalo nedelsdami pranešti teisėsaugos institucijoms.

Paciento teisė į anoniminę sveikatos priežiūrą

Teisę į sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, turi ne jaunesni kaip 16 metų pacientai, sergantys Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatyto sąrašo ligomis. Už sveikatos priežiūros paslaugas, neatskleidžiant asmens tapatybės, pacientas moka pats, išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis.

Paciento dalyvavimas biomedicininiuose tyrimuose ir mokymo procese

Be paciento (jo atstovo) rašytinio sutikimo negalima jo įtraukti į biomedicininius tyrimus.

Įtraukiant pacientą į biomedicininius tyrimus ir mokymo procesą, turi būti vadovaujamasi nuostata, kad paciento interesai ir gerovė yra svarbesni už mokslo interesus.

Naudojant informaciją mokslo ir mokymo tikslais, neturi būti pažeidžiamas paciento asmens privatumas.

Teisė skųstis

Pacientas (jo atstovas), manydamas, kad Poliklinikoje buvo pažeistos jo teisės ar teisėti interesai, turi teisę Poliklinikai pateikti skundą (rašytinį kreipimąsi), laikydamasis pacientų skundų nagrinėjimo tvarkos turinio ir formos reikalavimų.

Nagrinėjami tie skundai, kurie yra paciento (jo atstovo) pasirašyti, nurodytas jo vardas ir pavardė, faktinė gyvenamoji vieta ir duomenys ryšiui palaikyti, išdėstyta skundo esmė. Jeigu skundą pateikia paciento atstovas, nurodomas atstovo vardas ir pavardė, gyvenamoji vieta, atstovavimą liudijantis dokumentas ir pacientas, kurio vardu jis kreipiasi. Neįskaitomi ar šiame punkte nurodytų reikalavimų neatitinkantys skundai grąžinami pacientui (jo atstovui) ir nurodoma grąžinimo priežastis.

Poliklinika, gavusi paciento (jo atstovo) skundą, privalo jį išnagrinėti ir raštu pranešti pacientui (jo atstovui) nagrinėjimo rezultatus ne vėliau kaip per 5 dienas.

PACIENTO PAREIGOS IR JŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

Asmuo, dalyvaudamas sveikatinimo veikloje ir lankydamasis Poliklinikoje privalo:

 • rūpintis savo ir savo nepilnamečių vaikų (įvaikių, globotinių) sveikata;
 • nepažeisti kitų asmenų ir pacientų teisių;
 • rūpintis savo sveikatos draudimu ir kreiptis į Polikliniką tik įsitikinus, kad yra apdraustas (išskyrus būtinosios medicinos pagalbos atvejus), priešingu atveju – už paslaugas mokėti savo lėšomis;
 • turėti dokumentus, įrodančius tapatybę;
 • atstovavimo pacientui atveju turėti atstovavimą patvirtinančius dokumentus;
 • gerbti Poliklinikos darbuotojus ir kitus pacientus;
 • laikytis nustatytos registracijos ir priėmimo pas gydytojus tvarkos;
 • netrukdyti medicinos darbuotojams vykdyti savo pareigų;
 • gydančiam gydytojui ir slaugytojai kiek įstengdamas turi teikti teisingą ir visą informaciją, kuri pagrįstai reikalinga diagnozuoti ligą, būklę ar sveikatos sutrikimus ir gydyti pacientą (pvz. apie esamus ir buvusius sveikatos sutrikimus, persirgtas ligas, traumas ar intervencijas (operacijas), vartotus ir vartojamus vaistus, narkotines medžiagas, pastebėtas alergines reakcijas nuo vaistų ar vitaminų, genetinį paveldimumą ir kitus žinomus jam duomenis), ir tik suteikęs visą išsamią informaciją apie save, pacientas gali tikėtis progresyvaus medicininio gydymo;
 • informuoti gydantį gydytoją ir slaugytoją apie pakitusią savo sveikatos būklę asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo metu;
 • laikytis gydančio gydytojo ir slaugytojo nurodymų ir rekomendacijų, ne tik dėl gydymo, tačiau ir dėl profilaktikos, slaugos;
 • medicinos dokumentuose patvirtinti parašu apie visus veiksmus, kuriems atlikti paciento buvo duotas informuoto paciento sutikimas ar kitais asmens Poliklinikos vidaus taisyklėse ar kitose procedūrose numatantis atvejais (Pacientas savo atsisakymą apie jam skiriamas sveikatos priežiūros paslaugas, patvirtina pasirašytinai asmens sveikatos istorijoje. Pacientui atsisakius sveikatos priežiūros paslaugų, gydantysis gydytojas privalo išaiškinti pacientui apie riziką sveikatai, bei perspėti apie galimas komplikacijas);
 • pagal pateiktus finansinius dokumentus apmokėti už asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurios yra nekompensuojamos iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto, valstybės ar savivaldybių biudžetų lėšų;
 • laikytis viešosios tvarkos:
 • netriukšmauti;
 • nerūkyti;
 • nevartoti alkoholio, narkotinių, psichotropinių ar kitų psichiką veikiančių medžiagų;
 • laikytis asmens higienos;
 • be administracijos rašytinio leidimo nefotografuoti, nefilmuoti, nedaryti garso įrašų;
 • neplatinti reklaminės medžiagos;
 • tausoti Poliklinikos turtą, už jo sugadinimą ar sunaikinimą atsakyti Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

Vaikų vežimėlius draudžiama nešti į Poliklinikos vaikų poskyrio patalpas, taip pat vežimėlius kelti liftu ir vežioti po polikliniką. Vežimėliai gali būti paliekami lauke arba poliklinikos pagrindinio pastato pirmojo aukšto fojė.

Pacientas privalo informuoti Polikliniką (atvykęs į registratūrą) apie pasikeitusį adresą ar kitus kontaktinius duomenis.

Pacientų įvardyti lūkesčiai ir specialistų nustatyti paciento sveikatos priežiūros poreikiai gali skirtis.

Pacientui, kuris pažeidžia savo pareigas, tuo sukeldamas grėsmę savo ir kitų pacientų sveikatai ir gyvybei, arba trukdo jiems gauti kokybiškas sveikatos priežiūros paslaugas, sveikatos priežiūros paslaugų teikimas gali būti nutrauktas, išskyrus atvejus, jei tai grėstų pavojus paciento gyvybei.

 

SUSIPAŽINAU IR NORIU PARSISIŲSTI FORMĄ

 

 

GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAI
DARBO LAIKAS
I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas dirba Naujosios Vilnios poliklinikoje,
adresu V. Sirokomlės g. 8, Vilnius. Naujosios Vilnios Naujininkų ir Salininkų klinikos
šeštadieniais nedirba.thank10
Aukštyn