PATVIRTINTA

2015 m. spalio mėn. 15 d. įsakymu
Nr. V–190

 

VAISTŲ (VAISTINIŲ PREPARATŲ) REKLAMUOTOJŲ VIZITŲ

VŠĮ NAUJOSIOS VILNIOS POLIKLINIKOJE

ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.Vaistų (vaistiniųpreparatų) reklamuotojų vizitų (toliau – Vizitai) VšĮ Naujosios Vilnios poliklinikoje (toliau – Įstaiga) organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato informacijos apie vaistus (vaistinius preparatus) ir jų reklamos, teikiamos Įstaigos sveikatos priežiūros specialistams reklaminiame renginyje ar asmeniškai susitinkant su konkrečiu sveikatos priežiūros specialistu, turinčiu teisę skirti vaistus, organizavimo tvarką, vaisto reklamos davėjo, vaisto (vaistinio preparato) reklamuotojų ir Įstaigos teises ir pareigas.

2. Šiame Apraše vartojamos sąvokos ir sutrumpinimai:

2.1. Vaistai (Vaistiniai preparatai) (toliau – vaistai) – vaistinė medžiaga arba jų derinys, pagaminti ir teikiami vartoti, kadangi atitinka bent vieną šių kriterijų: l) pasižymi savybėmis, dėl kurių tinka žmogaus ligoms gydyti arba jų profilaktikai; 2) dėl farmakologinio, imuninio ar metabolinio poveikio gali būti vartojamas ar skiriamas atkurti, koreguoti ar modifikuoti žmogaus tiziologines funkcijas arba diagnozuoti žmogaus ligas.

2.2. Vaistų reklamos davėjas – vaisto rinkodaros teisės turėtojas ir (ar) jo atstovas.

2.3. Vaistų reklamuotojas – fizinis asmuo, vaistų reklamos davėjo įgaliotas darbuotojas vykdyti vaistų reklamą.

2.4. Vaistų reklamuotojų vizitų registracijos žurnalas (toliau – Žurnalas) – specialus vaistų reklamuotojų vizitų registracijos žurnalas, esantis Įstaigos sekretoriate, kuriame registruojami vaistų reklamuotojai Apraše nustatyta tvarka.

2.5. Sveikatos priežiūros specialisto darbo laikas, skirtas pacientams priimti – visas sveikatos priežiūros specialisto darbo grafike nurodytas darbo laikas.

2.6. Asmeninis susitikimas – vaistų reklamuotojo (–jų) susitikimas su vienu Įstaigos sveikatos priežiūros specialistu, siekiant suteikti informaciją apie vaistus ar konkrečios ligos gydymo vaistais ypatumus.

2.7. Grupinis susitikimas – vaistų reklamuotojo (jų) susitikimas su daugiau kaip vienu sveikatos priežiūros specialistu, siekiant suteikti informaciją apie vaistus ar konkrečios ligos gydymo vaistais ypatumus. Į grupinius susitikimus gali būti papildomai pakviestas lektorius.

2.8. Reklaminis renginys – tai grupinis susitikimas ar bendrame Įstaigos renginyje (padalinių susirinkimuose ar kt.) organizuotas vaistų reklamuotojo vaistų pristatymas.

2.9. Reklamuojamų vaistų charakteristikų santrauka – tai vaistų registracijai teikiama „Preparato charakteristikos santrauka“, patvirtinta Valstybinės vaistų kontrolės tarnybos prie SAM.

II. VIZITŲ ORGANIZAVIMO TIKSLAI IR JUOS ORGANIZUOJANTYS

SUBJEKTAI (ASMENYS)

4. Vizitų organizavimo tikslas – gerinti pacientams teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę, parenkant ir skiriant jiems labiausiai tinkamus vaistus. Siekiant šio tikslo vaistų reklamuotojas siekia periodiškai informuoti Įstaigos sveikatos priežiūros specialistus apie naujų ar apie jau anksčiau skiriamų ir vartojamų vaistų indikacijas, kontraindikacijas, žinomą šalutinį poveikį, skyrimo ir vartojimo ypatumus, moksliniais įrodymais ar praktika pagrįstus pranašumus kitų vaistų reklamos davėjo atitinkamų vaistų atžvilgiu.

5. Vaistų reklamuotojo ketinimas kokiu nors būdu suinteresuoti sveikatos priežiūros specialistus skirti pacientams ar rekomenduoti jiems vaistus neesant tam pagrįstų ir būtinų medicininių indikacijų yra neleidžiamas.

6. Vizitus organizuoja vaistų reklamos davėjas ir Įstaiga per savo įgaliotus atstovus: vaistų reklamos davėjas – per vaistų reklamuotoją, Įstaiga – per skyrių vedėjus (priklausomai nuo to, kokio pobūdžio Vizitas planuojamas – asmeninis ar grupinis susitikimas, reklaminis renginys).

III. VIZITŲ ORGANIZAVIMO TVARKA

7. Vizitai organizuojami tikslu suteikti sveikatos priežiūros specialistams informaciją apie vaistus. Vaistų reklamuotojo susitarimu vaistų reklamuotojas gali rengti asmeninį, grupinį susitikimą ar teikti informaciją apie vaistus Įstaigos renginyje tik suderinęs su Įstaigos direktoriaus paskirtais atsakingais darbuotojais. Įstaiga neprivalo leisti asmeninius ar grupinius vizitus ar sudaryti sąlygas vaistų reklamuotojui dalyvauti ir teikti informaciją apie vaistus reklaminiame ar Įstaigos renginyje, jei Įstaiga nustatė, kad poreikio tokiems vizitams nėra. Įstaiga gali pasinaudoti teise prašyti vaistų reklamuotojų pateikti konkrečią reikiamą informaciją apie konkretų vaistą.

8. Visi vaistų reklamuotojų vizitai į Įstaigą yra nemokami. Bet kokie mokėjimai susiję su vaistų reklamuotojų vizitais yra draudžiami.

9. Vizitai negali būti organizuojami sveikatos priežiūros specialistų darbo laiku, skirtu pacientams priimti, kad nebūtų pažeistos pacientų teisės gauti tinkamas sveikatos priežiūros paslaugas jiems paskirtu laiku. Vizitai gali būti organizuojami sveikatos priežiūros specialistų darbo laiku, skirtu jo profesiniam tobulinimui, medicinos dokumentų tvarkymui, pertraukoms pavalgyti ar pailsėti bei sveikatos priežiūros specialisto nedarbo metu.

10. Asmeninis susitikimas turi trukti ne ilgiau kaip 15 minučių. Vizitas Įstaigos renginyje ar grupinio susitikimo metu turi trukti ne ilgiau kaip 1 valandą.

11. Vaistų reklamuotojas vizitui privalo iš anksto registruotis Žurnale, nurodydamas savo vardą, pavardę, darbovietę, vizito datą, laiką ir vizito tikslą (išvardinti numatomus reklamuoti vaistus). Vaistų reklamuotojas turi būti įtrauktas į vaistų reklamos davėjo darbuotojų, turinčių teisę organizuoti vizitus, sąrašą. Vizitų registracijai raštu vaistų reklamuotojai priimami Įstaigoje darbo dienomis nuo 8.00 iki 12.00 val. ir nuo 12.30 iki 16.30 val.

12. Kai planuojamas asmeninis ar grupinis susitikimas, vaistų reklamuotojas Žurnale nurodo ir sveikatos priežiūros specialisto(-tų), su kuriuo(-iais) susitiks, vardą(-us) ir pavardę(-es). Vizitų registracijos priežiūrą vykdanti Įstaigos sekretorė patikrina, ar vaistų reklamuotojas yra vaistų reklamos davėjo darbuotojų, turinčių teisę organizuoti vizitus, sąraše ir, atsižvelgdamas į nurodytą (-us) sveikatos priežiūros specialistą (-us), pas kurį(-iuos) planuojamas vizitas, suderina vizito datą ir laiką su Įstaigos atitinkamo skyriaus vedėju.

13. Jei vaistų reklamuotojas siekia pateikti informaciją apie vaistus sveikatos priežiūros specialistams viename iš Įstaigos renginių, jis apie tai taip pat turi nurodyti Žurnale. Įstaigos skyriaus vedėjas kartu su vaistų reklamuotoju atvyksta į sekretoriatą, suderina ir paskiria datą, laiką ir patalpą bei nurodo, kokiame renginyje (konferencijoje, padalinių susirinkimuose, administracijos gamybiniuose susirinkimuose) vaistų reklamuotojui skiriamas laikas (nuo 15 minučių iki l valandos) pateikti informaciją apie vaistus. Apie tai pažymima Žurnale.

III. VIZITŲ ORGANIZAVIMO SUBJEKTŲ PAREIGOS

14. Vaistų reklamos davėjas privalo:

14.1. rūpintis vaistų reklamuotojų kvalifikacija, kuri užtikrintų tinkamą informacijos apie vaistus pateikimą sveikatos priežiūros specialistams;

14.2. sudaryti ir pateikti Įstaigai vaistų reklamos davėjo vaistų reklamuotojų, kurie turi teisę teikti informaciją apie vaistus pateikimą sveikatos priežiūros specialistams, sąrašą. Pasikeitus aplinkybėms, nedelsiant minėtą sąrašą atnaujinti.

14.3. užtikrinti, kad būtų patenkintas Įstaigos poreikis vaistų reklamuotojų vizitams.

15. Vaistų reklamuotojas privalo:

15.1. turėti vaistų reklamos davėjo darbuotojo tapatybę patvirtinantį darbo pažymėjimą;

15.2. susipažinti su Aprašu ir raštu patvirtinti, kad jam žinomos visos Aprašo nuostatos ir jis įsipareigoja jų laikytis vizitų metu;

15.3. organizuoti vizitus į Įstaigą taip, kad nepažeistų teisės aktų ir Aprašo reikalavimų;

15.4. kiekvieno vizito metu pateikti visų reklamuojamų vaistų charakteristikų santraukas arba užtikrinti jų prieinamumą kitomis priemonėmis.

15.5. perduoti Vaistų rinkodaros teisės turėtojo atsakingiems asmenims ir vaistų reklamos davejui vizito metu gautą informaciją apie reklamuojamų vaistų vartojimą, jo ypatumus, o ypatingai – apie pastebėta jų nepageidaujamą (pašalinį) jų poveikį.

16. Įstaiga privalo:

16.1. užtikrinti vaistų reklamuotojui galimybę susipažinti su vizitų organizavimo tvarkos aprašu;

16.2. pasirašytinai supažindinti sveikatos priežiūros specialistus bei vaistų reklamuotojus su Įstaigos patvirtintu vizitų organizavimo tvarkos aprašu;

16.3. užtikrinti, kad Žurnalas būtų prieinamas atvykusiems vaistų reklamuotojams;

16.4. pranešti Vaistų reklamos davejui apie pastebėtus ar nustatytus vaistų reklamuotojų veiklos pažeidimus, teikiant vaistų reklamą;

16.5. skirti patalpą, tinkamą vaistų reklamai;

16.6. pranešti Valstybinei vaistų kontrolės tarnybai prie Sveikatos apsaugos ministerijos apie pastebėta nepageidaujamą (pašalinį) vaistų poveikį, net jei vaistai buvo vartojami ne taip, kaip nurodyta vaistų charakteristikų santraukoje.

16.7. skirti sveikatos priežiūros specialistams per kalendorinį mėnesį ne mažiau kaip 1 valandą, kurią sveikatos priežiūros specialistai gali naudoti savo nuožiūra: profesijos tobulinimui (susipažinimui su medicinine literatūra, dalyvauti seminaruose, mokymuisi ir pan.), medicinos dokumentų tvarkymui, dalyvauti vaistų reklaminiuose renginiuose.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Aprašas įsigalioja nuo 2015 m. spalio mėn. 16 d.

18. Aprašas gali būti keičiamas, pildomas pasikeitus teisės aktams ar pertvarkant Įstaigos darbo organizavimą.

19. Aprašas saugomas vaistų reklamuotojui prieinamoje vietoje.

20. Už teisės aktų ar šio Aprašo reikalavimų nesilaikymą Įstaigos darbuotojai gali būti traukiami drausminėn ar materialinen atsakomybėn.

21. Vaistų reklamuotojui, pažeidusiam teisės aktuose bei Apraše numatytus reikalavimus, farmacijos įmonei, kurios darbuotojas padarė pažeidimą gali būti uždrausta rengti susitikimus ar reklaminius renginius 6 mėn. nuo pažeidimo dienos, o apie pažeidimus informuojama Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba prie SAM bei kitos institucijos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

 

Registracija pas gydytoją - esveikata.lt

GYDYTOJŲ DARBO GRAFIKAI
DARBO LAIKAS
I-V – 7.00–20.00
VI  – 8.00–12.00

Šeštadieniais budintis šeimos gydytojas ir odontologas dirba Naujosios Vilnios klinikoje,
adresu V. Sirokomlės g. 8, Vilnius. Naujininkų ir Salininkų klinikos
šeštadieniais nedirba.

Užpildykite klausimyną apie poliklinikąAukštyn